Jiangmen Masite Hotel Equipment Co., Ltd.

Address: Beizhongwei Industrial Zone, Dongjia Village, Jianghui Road, Xinhui District, Jiangmen City

Phone: 0750-6166791

Fax: 0750-6620013

E-mail: 870266822@qq.com

Mobile: 15088138883 (Miss Li)